verbes.net
 HOME verbes allemands | verbes anglais | verbes espagnols | verbes français | verbes italiens | verbes portugais 
Exercices de conjugaison en anglais
Simple
 
Present Present Perfect
Past Past Perfect
Future Future Perfect
 
Continuous
 
Present Present Perfect
Past Past Perfect
Future Future Perfect
 
Conditional
 
Present Unreal Past Unreal
 
 
regular verbs irregular verbs
e-mail
:: :: ::